Artikel Terbaru

Bela Negara

April 7, 2017 0

HIDUPKATOLIK.com – “Geredja Roem Katoelik itoe soeatoe perserikatan Agama, jang berhamboeraan di mana-mana tempat di seloeroeh doenia ada dengan membedakan […]

Hoax

February 27, 2017 0

HIDUPKATOLIK.com – Urusan penyebaran berita yang tidak jelas asal-muasalnya ataupun kebenarannya bukan barang baru. Sejak lama kita telah mengenal istilah “Chinese whispers”, yaitu permainan […]