Artikel Terbaru

Lika-Liku Menjernihkan Imamat

December 15, 2016 0

HIDUPKATOLIK.com – Hampir seluruh karyanya tercurah di lembaga pendidikan dan pembinaan calon imam. Ia mengikuti jejak sang bapak sebagai pendidik. […]